Obsah vůdcovské zkoušky

Stezka budoucího vůdce

Jak na to ?

Celá stezka je rozdělena do devíti oborů. Každý obor obsahuje dvě tabulky kompetencí. V první jsou povinné kompetence, které musí zvládnout každý vůdce. V druhé tabulce pak doplňkové kompetence. Ty z nich, které jsou zeleně podbarvené, se týkají pouze účastníků VLK (vůdcovského lesního kurzu).

Obsah stezky

  1. Myšlenkové základy a historie
  2. Pedagogika a psychologie
  3. Metodika
  4. Vedení oddílu
  5. Organizace a právo
  6. Hospodaření
  7. Táboření
  8. Program
  9. Zdravověda

Popis záhlaví tabulek

SLOUPEC VÝZNAM OBSAH
Č číslo kompetence kompetence dle oficiálního seznamu k VZ, barva pozadí dle oblasti
KOMPETENCE definice kompetence  
KOMENTÁŘ doplňující komentář  
V Výuka kompetence přednáška

samostudium

O Ověření kompetence test

ústní zkouška

písemná práce

ukázka

jiná forma ověření

P Plnění kompetence během kurzu – lze ověřit po domluvě s lektorem

zkouškový víkend

PODPIS podpis ověřovatele ověřuje lektor (některé kompetence může ověřit středisko)

Oblasti

  Osobnost

Oblast zahrnuje osobnostní předpoklady potřebné pro činnost skautského vůdce a základní znalosti a postoje vztahující se ke skautskému hnutí.

  Organizátor

Je schopen zajistit činnost oddílu, vytvořit pro činnost oddílu dobré materiální podmínky. Umí zajistit bezpečnost dětí. Umí plánovat. Zná základní právní předpisy, které potřebuje pro práci v oddíle. Rozumí organizační struktuře Junáka a zná možnosti, které jeho oddílu přináší členství v Junáku.

  Vůdce

Umí vést ostatní, komunikovat s lidmi, řídit činnost. Má vůdčí a manažerské schopnosti. Má autoritu, ví jak ji budovat a nezneužívá jí.

  Vychovatel

Je pedagog, má didaktické dovednosti. Ovládá výchovné metody, umí si stanovit výchovné cíle a najít vhodné prostředky k jejich naplnění. Zvládá skautskou výchovnou metodu.

  Program

Má znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby mohl připravovat skautský program. Rozumí obsahu programu, ví, k čemu vede své svěřence.

1. Myšlenkové základy a historie

Povinné kompetence (2)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
4 Umí charakterizovat základní znaky skautingu, ví, co dělá skauting skautingem. Chápe poslání skautingu, rozumí jeho třem principům a ví, co je skautská výchovná metoda.

 
5 Rozumí hodnotám, na kterých stojí skautské hnutí, umí je popsat a umí vysvětlit, proč tyto hodnoty sdílí. Jde o hlubší zamyšlení, nejzákladnější znalost a porozumění obsahuje předchozí kompetence.

 

Doplňkové kompetence (11 + 4)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
2 Je vůči skautskému hnutí a Junáku loajální – není s ním ve vědomém rozporu, vnímá je kladně či neutrálně. Jinak by bylo lépe, aby se výchově dětí věnoval jinde.

 
6 Chápe skauting jako hnutí, které reaguje na potřeby dnešních dětí a současné společnosti. Umí popsat, v čem je skauting moderním a pružným hnutím.

 
10 Má základní přehled o historii skautingu v českých zemích. Rozumí tomu, jak je současná tvář českého skautingu ovlivněna historickým vývojem české společnosti a českého skautského hnutí. Nejde o znalost dat, ale o porozumění událostem, které ovlivnily český skauting a které mají vliv i na skauting v současné době (zákaz skautingu, pronásledování a věznění skautů, obnova Junáka v 40., 60. a 90. letech).

 
11 Je normální slušný člověk. Základní předpoklad, se kterým počítáme.

Touto kompetencí se rozumí dodržování běžných občanských a mravních norem.

?

 
12 K lidem se běžně chová vstřícně a přátelsky.  

?

 
14 Má přátelský a vstřícný postoj k ostatním v oddíle.  

?

 
27 V oddíle i v běžném životě uznává stejné hodnoty a snaží se podle nich žít. Nevede dvojí život, nepřetvařuje se. Např. vůdce, který je kuřák, by měl otevřeně přiznat svůj zlozvyk členům oddílu ( a nekouřit na táboře tajně). Současně však může kouřit jen tehdy, kdy to nepoškozuje jeho svěřence (tj. nebude kouřit na schůzce nebo na programu).

?

 
29 Respektuje tradice, rituály a symboly ostatních (jiných oddílů, společenství, kultur, …)  

 
156 Dokáže vysvětlit ostatním, proč se věnuje vedení oddílu Dokáže to vysvětlit různým lidem (rodičům, kamarádům, dětem v oddíle apod.)

Navazuje na kompetenci: Uvědomuje si, proč se věnuje vedení skautského oddílu

 
175 Ví, jak využívat tradic, rituálů a symbolů v činnosti oddílu. Uvědomuje si, jaký mají smysl, co přinesou oddílu a jeho členům. Ví, jak je používat, aby členům oddílu neuškodily. Dokáže rozčlenit tradice, symboly a rituály podle cílů a smyslu. Nevnímá je jako cíl, ale jako prostředek naplnění určitých výchovných cílů. Umí se vzdát tradiční činnosti nebo rituálu, které nemají výchovný smysl.

 
176 Uvažuje o významu symbolů, rozumí funkci symbolů. Dokáže respektovat jak obecné zvyklosti, tak individuální přístup k symbolům. Na příkladu ukáže, jak rozumí vybranému symbolu. Nejedná se jen o skautské symboly.

Uvede příklady, jak členům oddílu přiblížit obecně sdílené symboly.

 
7 Nechápe skauting jako místo, kam utíká před vnějším světem. Umí žít i v jiných sociálních skupinách než ve skautských. Ví, jak se realizovat (a realizuje se) v životě i jinými činnostmi než skautingem.

 
9 Má představu o velikosti skautského hnutí a jeho možnostech ovlivňovat svět (jeho roli ve společnosti).  

 
25 Přemýšlí o hodnotách, kterými se řídí, o svém duchovním rozvoji, o svém svědomí, o vztahu k ostatním lidem.  

 
26 Má vizi svého osobního rozvoje a snaží se k ní postupnými kroky směřovat, staví si stále nové cíle. Uvažuje o svých životních prioritách. Zvládá základy plánování si svého času, umí si čas rozvrhnout čas (umí využít metody plánování, které používá pro svůj oddíl i k plánování svého života, rozhoduje se podle svých priorit).

 

2. Pedagogika a psychologie

Povinné kompetence (11)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
23 Je si vědom svých fyzických a psychických mezí, dokáže odhadnout své reakce ve vypjatých, nicméně pravděpodobných situacích. Ví, jak se zbytečně nevystavovat těmto situacím, chová se tak, aby riziko minimalizoval. Má rozmyšlené a vnitřně přijaté „programy“ pro „krizové“ situace. Je si vědom „slabých stránek své psychiky“ (např. svých fóbií), snaží se s nimi vypořádat (a umí s nimi zacházet – co má udělat člověk, který má fóbii z hadů, když dítě na výpravě uštkne had?)

 
126 Zná základní styly vedení a ví, v jakých situacích je vhodné je použít (umí rozpoznat, kdy je čas na diskuzi a kdy je čas na rozhodnutí a následný „rozkaz“). Ví, v jakých situacích může nechat rozhodovat členy oddílu, kdy s nimi o rozhodnutí diskutovat a kdy musí rozhodnout sám bez diskuze.

 
139 Ví, jaké jsou možné chyby při komunikaci s ostatními (osobní útoky, pomluvy…), a snaží se jim vyhýbat.  

 
180 Ví, jak děti motivovat, rozlišuje a umí používat různé způsoby motivace.  

 
181 Zná základní vývojové charakteristiky dítěte a dovede podle nich s dětmi pracovat, ví o fyzických a psychických hranicích dětí v různém věku a tyto hranice respektuje.  

 
182 Ví, že je nutné volit odlišný program pro různé věkové kategorie, a uvědomuje si rizika, která přináší uvedení programu v nevhodném věku. Ukáže a vysvětlí na příkladech.

 
189 Má přehled o rizicích, která ohrožují děti a mládež (závislosti, sekty, zneužívání, …), ví, jak děti o těchto rizicích přiměřeně informovat, je schopen pomoci, když se na něho dítě obrátí s prosbou o pomoc nebo o radu. Buď o věci ví tolik, že dětem vysvětlí vše potřebné, nebo umí sehnat odborníky, literaturu, instituce, na které je možné se obrátit.

 
190 Ví, jak rozpoznat, že má dítě nějaký problém, a umí mu s ním pomoci.  

 
192 Umí používat odměny a tresty.  

 
194 Uvědomuje si, že každé dítě je jedinečná osobnost, a podle toho s ním jedná.  

 
198 Ví, že v jeho oddíle mohou být děti se specifickými poruchami učení. Ví, jak se chovat, aby těmto dětem nevědomě neubližoval. Specifické poruchy učení – např. dyslexie, dysgrafie, …

 

Doplňkové kompetence (19 + 5)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
123 Ví, jaké jsou hlavní zdroje autority. Umí si autoritu dlouhodobě budovat. Např. ví, že autoritu narušuje nedůslednost, špatný osobní příklad, nadměrné používání autoritativních příkazů v nevhodnou dobu apod.

 
124 Umí vysvětlit, jaký vliv mají schopnosti vůdce na jeho autoritu. Uvědomuje si, které jeho vlastnosti a dovednosti mohou být zdrojem autority vůči členům oddílu.  

 
125 Chápe, že se bude dostávat do vnitřních konfliktů rolí, kdy působí jako autorita a současně má být vůči dětem otevřený a přátelský. Ví, jak tyto konflikty řešit.  

 
127 Ví, jaká rizika přináší autorita a moc, uvažuje nad možnými příklady zneužití moci a autority ve skautském prostředí.  

 
128 Ví, jak pomoci rádcům s budováním jejich autority vůči členům družin. Podobně i u vlčat a světlušek, resp. v roverském věku.

 
129 Umí udržet přiměřenou kázeň v oddíle.  

 
132 Uvědomuje si, že je v každé situaci vzorem (ať chce nebo nechce), a uvědomuje si důsledky svého chování. Vyjmenuje příklady chování, kdy by mohl být špatným vzorem členům svého oddílu – v různých oblastech (mezilidské vztahy, vztah k přírodě, ke svému okolí, …).

 
133 Nezneužívá své autority.  

 
135 Ví, že v některých případech je konflikt nevyhnutelný. Ví, jak se v takovém případě zachovat tak, aby konflikt vyústil v řešení přijatelné pro obě strany.  

 
136 Umí řešit krizové situace, které souvisejí s mezilidskými vztahy a konflikty.  

 
138 Zná a používá zásady slušné a situaci přiměřené komunikace.  

 
174 Uvědomuje si význam prostředí pro výchovné působení. Ví, jak různá prostředí působí při výchově. Vysvětlí na příkladech.

 
183 Chápe odlišnosti chlapců a dívek v různém věku a tyto odlišnosti respektuje.  

 
184 Zná výhody a nevýhody koedukovaných a nekoedukovaných oddílů. Umí přizpůsobit oddílový program podle druhu svého oddílu.  

 
185 Zná výhody a nevýhody práce s více věkovými kategoriemi v jednom oddílu.Umí přizpůsobit oddílový program podle druhu svého oddílu.  

 
186 Orientuje se ve světě dnešních dětí (škola, zájmy, hodnoty, zábava, kamarádi, parta, …) Ví, kde hledat informace o dnešních dětech. Součástí je i znalost, jaké mají děti zájmy a možnosti v místě, kde působí jeho oddíl.

 
191 Dovede posoudit, co pro děti je užitečné a co není. Předává dětem užitečné informace a dovednosti pro tento svět. Soudí na základě znalostí jejich potřeb i potřeb současného světa.

 
193 Umí komunikovat s dětmi přiměřeně jejich věku a vyspělosti.  

 
195 Umí nacházet způsoby a hledat či vytvářet situace, ve kterých pozná osobnost dítěte.  

 
196 Umí zjistit, jaká je rodinná a osobní situace dětí v oddíle, a umí tomu přizpůsobit své chování a vystupování. Zajímá se o svět dětí, které má v oddíle. Souvisí s kompetencemi, které se týkají komunikace a spolupráce s rodiči.

 
197 Umí poznat sociální vztahy v oddíle podpořit děti, které jsou v oddíle v sociálně nevýhodné situaci.  

 
199 Zná základní metody a přístupy, jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení. Má přehled o jednotlivých typech SPU. Zná specifika práce s nimi. Ví, jaká to přináší rizika, má základní představu, jak k těmto dětem přistupovat, co od nich očekávat, jaké na ně klást požadavky, tuší, kolik jich je v populaci. Ví, na koho se obrátit. Ví, že není v jeho silách a možnostech tyto děti léčit či napravovat.

 
130 Umí vydat příkaz (přiměřeným způsobem, tónem a hlasem), který dává minimum příležitostí pro neuposlechnutí. Jde o praktickou rétorickou dovednost umět vydat dostatečně autoritativní příkaz v krizové situaci.

 
131 Umí rozpoznat situace, kdy je nutné použít autoritativní příkaz. Např. v krizových situacích, v nebezpečí, když se schyluje k hádce mezi členy apod.

 
134 Snaží se předcházet zbytečným osobním konfliktům.  

 
153 Rozumí základům verbální a neverbální komunikace, zná a používá základní pravidla různých forem komunikace.  

 
154 Své komunikační dovednosti umí využít při vyjednání podmínek pro oddílovou činnost (klubovna, dotace, tábor, apod.).  

 

3. Metodika

Povinné kompetence (5)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
160 Umí najít vhodné prostředky ke splnění určitého výchovného cíle K cíli dokáže najít vhodné a atraktivní prostředky. Dovede s dětmi pracovat tak, aby je to bavilo, a přitom dokázal splnit své výchovné cíle.

 
161 Dokáže analyzovat, jaké výchovné cíle může plnit určitým programem či aktivitou. Umí vysvětlit, proč určitý program zařazuje tam, kam ho zařazuje, a dokáže si ho obhájit. Zná důsledky vytváření programu pro program.

 
164 Ví, co je to skautská výchovná metoda. Rozumí jejím jednotlivým prvkům a ví, jak používat skautskou výchovnou metodu při své práci v oddíle. Chápe, že skautská výchovná metoda je celek, kde jednotlivé prvky lze oddělit jen pro lepší pochopení ale ne pro praktické užití. Dokáže podrobně rozebrat a vysvětlit každý prvek skautské výchovné metody. Dokáže popsat provázanost a společné působení jednotlivých prvků skautské výchovné metody na příkladech z oddílové činnosti. Chápe družinový systém jako jeden ze základních pilířů skautské výchovné metody, umí vysvětlit jeho principy. Ví, jak pracovat družinovým systémem v oddíle s malým počtem členů.

 
166 Umí využít skautskou výchovnou metodu ke splnění výchovných cílů. Výchovné cíle si určí buď sám podle situace svého oddílu nebo je dostane jako součást zadání modelové situace. U každého cíle uvede, jaké prvky skautské výchovné metody pomohou k jeho naplnění, vysvětlí nejlépe na konkrétních příkladech.

 
168 Umí metodicky pracovat se skautskou stezkou. Ví, proč a jak stezku použít jako východisko při plánování. Umí skauty motivovat k plnění stezek. Ví, jak ověřovat znalosti a dovednosti ze stezky. Ví, jak se stezkou nepracovat (frontální výuka, zkoušení).  

 

Doplňkové kompetence (14 + 0)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
13 Umí přizpůsobit komunikaci situaci nebo osobě, s níž hovoří.  

 
15 Ví, jakým jednáním může odradit ostatní lidi od spolupráce.  

 
155 Umí připravit a přednést krátký proslov na zadané téma, má základní rétorické dovednosti.  

 
157 Ví, co chce děti naučit, umí si to rozmyslet a uspořádat.  

 
158 Umí vybrat a použít vhodné metody a prostředky, aby děti naučil, co potřebuje. Umí vysvětlit, co potřebuje.  

 
159 Umí sdělit dětem srozumitelně a zřetelně, co potřebuje, tak, aby to pochopily a zařídily se podle toho. Přiměřeně k věku dětí.

 
163 Není ve vědomém rozporu se skautskou výchovnou metodou, nepopírá ji svou činností. Kompetence nutně nevyžaduje, aby skautské výchovné metodě skutečně rozuměl. Naučit lze použitím programů typu řízená debata, modelové situace, motivační monolog, apod. a vlastním příkladem. Jde o postoj, ověřovat lze při různých programech nebo sebehodnocením.

?

 
165 Ví, jak využít skautskou výchovnou metodu při práci s věkovou kategorií, na kterou je zaměřen.  

 
167 Umí vysvětlit principy skautské výchovné metody a jejich použití rádcům družin. Umí je naučit s ní pracovat.  

 
169 Umí metodicky pracovat s odborkami. Umí je využít jako základ pro individuální rozvoj svých svěřenců. Ví, kde a jak zajistit pro práci na odborkách spolupracovníky.  

 
170 Umí při výchovné práci účinně využívat nástroje, které mu poskytuje Junák – např. závody, časopisy, celostátní a regionální akce. Vůdce umí posoudit, co je pro jeho oddíl vhodné, u každého z nabízených nástrojů uvažuje, co přinese jeho oddílu. Umí zdůvodnit, proč některý z nabízených nástrojů nevyužije.

 
171 Ví, co je nový výchovný program Junáka. Ví, jaké nabízí příležitosti jemu i jeho oddílu. Chápe silné i slabé stránky nabídek nového skautského programu – zejména novou stezku – a je schopen k nim zaujmout zdůvodněný postoj (zda je bude či nebude používat a proč).

 
185 Zná výhody a nevýhody práce s více věkovými kategoriemi v jednom oddílu. Umí přizpůsobit oddílový program podle druhu svého oddílu.  

 
188 Dovede s dětmi pracovat tak, aby je to bavilo, a přitom dokázal splnit své výchovné cíle. Skauting není hnutí, které by se mělo podbízet vkusu mladých lidí, na druhé straně je třeba „chytat ryby na to, co jim chutná“ (B.P.).

 

4. Vedení oddílu

Povinné kompetence (12)

Č

KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
22 Je schopen přijímat zpětnou vazbu od druhých a vyvozovat z ní pro sebe důsledky. Jde zejména o dovednost se ze zpětné vazby opravdu poučit. (Kompetence souvisí též se znalostí principů zpětné vazby a s dovedností dávat zpětnou vazbu druhým.)

 

71

Zvládá vnější komunikaci (mimo Junák – s rodiči, školou, veřejností, úřady, ). Ví, jaké formy, přístupy a postupy použít pro tuto komunikaci.  

 

74

Ví, že je důležité komunikovat s rodiči, úřady, jinými oddíly, střediskem, školou, veřejností, a dokáže vysvětlit proč.  

 

76

Je schopen sestavit střednědobý plán oddílu (plán na rok nebo kratší období) podřízený dlouhodobé vizi. Ověřování: závěrečná zkouška, vypracování konkrétního úkolu

 

78

Umí metodicky správně sestavit plán pro dílčí akci podřízený střednědobému plánu. Záměr – mantinely – cíle – prostředky – scénář – vyhodnocení

 

81

Umí vytvořit scénář pro dílčí akci (schůzku, výpravu, …). Umí k tomuto scénáři stanovit jednotlivé úkoly pro zabezpečení akce.  

 

83

Ví, že má mít vizi. Ověřování: uvede důsledky absence vize oddílu a vysvětlí je.

 

86

Ví, že by měl oddíl přijímat nové členy, ví, proč je to důležité.  

 

87

Zná způsoby, jak doplňovat členskou základnu svého oddílu  

 

100

Pro oddílové akce umí vybrat vhodné prostředí z hlediska bezpečnosti a hygieny (čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody, …) Podle programu a možností. Smyslem této kompetence je, aby vůdce nepostavil tábor pod dálničním mostem nebo vedle smetiště či prasečáku, na druhou stranu by tato kompetence neměla znemožnit oddílu udělat procházku po centru Prahy nebo strávit část schůzky na plácku ve městě.

 

101

Dokáže analyzovat příčiny vzniklých krizových situací a poučit se z nich. Umí předcházet krizovým situacím. Krizí se zde rozumí událost nebo situace, která nějak ohrožuje členy oddílu, program, majetek apod. (např. dopravní nehoda, povodeň, požár, vykradená klubovna, na výpravě ujede vlak apod.)

 

140

Umí motivovat své spolupracovníky a členy oddílové rady k práci pro oddíl.  

 

148

Umí pracovat v týmu Např. umí při vedení oddílu spolupracovat se svými zástupci a oddílovou radou.

 

Doplňkové kompetence (20 + 3)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
3 Je si vědom, jaké nároky na něj osobně klade vedení oddílu a co mu přináší. Chceme, aby tušil, co obnáší vedení oddílu po stránce přínosů i ztrát.

 
43 Dokáže na nutné úrovni zajistit agendu vedení svého oddílu (registrace, tábory, akce). V první řadě zde jde o zvládnutí praktických dovedností, které jsou nutné pro vedení agendy oddílu.

 
59 Je schopen zajistit péči o oddílový majetek a vybavení (včetně klubovny).  

 
65 Umí najít a využít informace, které mu poskytuje Junák. Dokáže používat skautskou křižovatku a časopisy jako zdroje informací, které potřebuje

 
67 Umí si vést a zpracovávat informace o dítěti.  

 
72 Zvládá komunikaci s ostatními činovníky, orgány a jednotkami Junáka (s ostatními oddíly, střediskem, ORJ atd.). Ví, jaké formy, přístupy a postupy použít pro tuto komunikaci.  

?

 
75 Ví, co všechno je třeba pro zajištění a zorganizování oddílové akce (např. výpravy). Např. připravit scénář akce, včas vydat potřebné pokyny a informace, řídit činnosti během akce, zajistit bezpečný průběh atd.

 
79 Umí sestavit plán řešení nějakého problému.  

 
85 Umí analyzovat situaci ve svém oddíle. Ví, proč analyzovat situaci.  

 
91 Program a činnost umí přizpůsobit počasí. Umí předem připravit variantu programu pro špatné počasí.  

 
141 Uvědomuje si potřebnost spolupracovníků při vedení oddílu  

 
142 Ví, jak hledat a získávat spolupracovníky (v oddíle i mimo něj).  

 
143 Dokáže si udržet kontakt s lidmi, kteří z oddílu odejdou, využít je např. jako „externisty“. Snaží se rozcházet s lidmi v dobrém, pokud není možná spolupráce. Ví, jak minimalizovat riziko zbytečných nedorozumění ve svízelných situacích.

 
144 Dokáže spojit úkoly s nejvhodnějšími lidmi. Umí pro splnění úkolu najít nejlepšího člověka. Snaží se pro každého svého spolupracovníka najít co nejlepší uplatnění.

 
145 Chápe, že pro úspěšné trvání oddílu je nutné hledat si nástupce. Ví, jak si nástupce najít a jak ho připravit pro převzetí oddílu.  

 
146 Umí podporovat soudržnost skupiny (v oddíle), ví, že je to důležité. Umí vytvořit ze skupiny partu (lidi se spolu cítí dobře, rozumí si). Ukáže příklady, kdy svým aktivním chováním, programem, rituály apod. podporuje soudržnost skupiny a partu. Umí vysvětlit, které spontánní situace přispívají k budování party. Umí vysvětlit, jaké situace můžou dobré vztahy nabourat a jak se těmto situacím bránit.

 
162 Ví, kdy, jak a proč je nutné měnit vizi oddílu Umí své vize přehodnotit. Ví, co se stane, když oddíl svoji vizi nedokáže změnit

 
187 Ví, co dnešní děti zajímá, a na základě toho je dokáže zaujmout, získat a přivést do oddílu. Jde zejména o to, umět oslovit a zaujmout děti a přivést je do skautského oddílu. Bez schopnosti získávat nové děti do oddílů nebude skauting existovat.

?

 
80 Je schopen improvizovat, ale uvědomuje si meze plánování i improvizace. Schopnost improvizovat souvisí s tvořivostí

 

5. Organizace a právo

Povinné kompetence (15)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
32 Zná základní právní předpisy (občanský a trestní zákoník). Ví o existenci těchto právních předpisů, má základní představu o tom, čeho se týkají.

 
33 Ví, kdo je nositelem práv a povinností (právní subjektivita). Znalosti aplikuje i na své středisko a Junáka jako celek, ví, kdo má v Junáku právní subjektivitu a co to znamená. Ví, kdo jedná jménem organizační jednotky Junáka.

 
34 Ví, jak zacházet s osobními údaji, a tyto zásady dodržuje.  

 
35 Zná základy trestní odpovědnosti.  

 
36 Zná základy občansko-právní odpovědnosti.  

 
39 Zná instituce, organizace, apod., které se zabývají porušováním práv dětí. Ví, kam se v případě porušování práv dětí obrátit. Policie, linky bezpečí, sociální pracovníci, předpokládá se minimální znalost kompetence 31.

 
40 Ví, při jakých oddílových činnostech v přírodě hrozí riziko porušení zákona. Např. Zákon o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon, stavební předpisy,vodní zákon, dopravní předpisy, apod. …). Podstatou kompetence není znát přesná ustanovení zákona, ale vědět, že při určitých činnostech hrozí riziko porušení zákona a před jejich uskutečněním je vhodné příslušné zákony prostudovat nebo se poradit s odborníkem.

 
41 Uvědomuje si přínos plynoucí z příslušnosti oddílu k Junáku a určité organizaci vůbec. Chápe, jaký smysl má pro oddíl jeho začlenění ve středisku a v Junáku. Včetně výhod a přínosů, které z toho plynou jemu osobně.

 
42 Ví, jak se jmenuje jeho středisko. Přesný název střediska včetně čísla.

 
44 Zná základní prvky organizační struktury (středisko, okres, kraj, ústřední orgány) a jejich smysl pro Junáka a pro svůj oddíl.  

 
45 Zná základní předpisy Junáka (Stanovy, Organizační a Volební řád, Hospodářský řád, Řád pro vzdělávání) a ví, proč je Junák má. Ví, jakou problematiku jednotlivé předpisy řeší, zná jejich hierarchii, ví, kde najde jejich platné znění a umí se orientovat v jejich textu.

 
46 Má základní představu o tom, jak jednotlivé orgány (sněm, rada, vedoucí střediska, revizní komise) ovlivňují chod střediska. Je mu zřejmé, že jeho středisko bude takové, jaké si ho on a další vedoucí udělají.  

 
47 Ví, co může dělat, pokud není spokojen s nějakým nařízením, rozhodnutím či předpisem. Chápe základní principy demokracie v Junáku.

 
49 Zná význam a možnosti pojištění při oddílové činnosti a ví, na co se příslušné pojištění vztahuje a za jakých podmínek.  

 
102 Umí zajistit odpovídající bezpečnost prováděných činností. Zná bezpečnostní pravidla a řídí se jimi. Ví, které činnosti může s dětmi provozovat sám, a které může vést jen vyškolený odborník s oficiální kvalifikací (slaňování, jeskyně, divoká voda, apod.)

 

Doplňkové kompetence (5 + 0)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
18 Vše, co dělá, dělá s vědomím odpovědnosti vůči členům oddílu. Tato kompetence poskytuje vůdci základní vodítko např. pro řešení krizových situací – každou situaci řeší tak, aby vyloučil nebo minimalizoval nepříznivý vliv na členy oddílu.

 
31 Respektuje zákony a jiné právní normy. Snaží se zákony neporušovat a vede k tomu členy svého oddílu.

?

 
37 Ví, jak řešit základní situace při porušení práv druhých.  

 
38 Zná práva dětí a ví, kde jsou obsažena. Úmluva o právech dítěte.

 
48 Ví, jakým způsobem středisko řídí oddíly, zná práva a povinnosti vůdce oddílu ve střediskové radě.  

 

 6. Hospodaření

Povinné kompetence (5)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
50 Ví, jaké jsou povinnosti a odpovědnost vůdce oddílu z hlediska hospodářského zajištění oddílové akce.  

 
51 Ví, co zahrnuje hospodaření na úrovni oddílu, jaké jsou možnosti, povinnosti a odpovědnost vůdce oddílu v hospodářské oblasti.  

 
52 Zná nezbytné náležitosti dokladů tak, aby byly použitelné v účetnictví. Ví, jaké typy dokladů se používají k vyúčtování obvyklých výdajů (paragon, cestovní příkaz, smlouva, …)  

 
60 Ví, kdo je vlastníkem majetku, který používá oddíl, ví, jak se tento majetek eviduje a proč.  

 
82 Ví, co je to rozpočet a k čemu slouží. Umí ke scénáři dílčí akce sestavit jednoduchý rozpočet.  

 

Doplňkové kompetence (8 + 0)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
53 Umí sestavit vyúčtování akce.  

 
54 Umí vést pokladní knihu (včetně pokladních dokladů). Jde o základní praktickou dovednost.

 
55 Zná rozdíl mezi malou a velkou akcí a s nimi spojené povinnosti vůči středisku.  

 
56 Ví, co je to dar a co je jiný příjem (reklama).  

 
57 Ví, co jsou to členské příspěvky a kdo stanovuje jejich výši. Má představu, k čemu slouží členské příspěvky a co je z nich financováno. Ví, že může ovlivnit výši příspěvků pro svůj oddíl a jejich čerpání. Dokáže srozumitelně vysvětlit členům oddílu, rodičům, apod.

 
58 Ví, že na oddílovou činnost potřebuje peníze a ví, že je i jeho starostí, zda oddíl bude mít dostatek peněz na svou činnost.  

?

 
61 Ví, jaký je rozdíl mezi evidencí majetku a inventarizací.  

 
64 Ví, kde hledat informace o možnostech získání finančních prostředků pro činnost svého oddílu a o pravidlech, jak s nimi nakládat. Ví, jaké zdroje může očekávat od Junáka a kde jinde hledat možnosti získání peněz.

?

 

7. Táboření

Povinné kompetence (5)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
77 Umí připravit plán tábora (cíle, program, technické, organizační a hospodářské zajištění, rozpočet).  

 
95 Umí zvolit vhodnou výbavu na akce různého typu a rozsahu.  

 
96 Umí zajistit přiměřený režim aktivity a odpočinku (včetně spánku).  

 
97 Umí zajistit jídlo a pití v přiměřeném množství a kvalitě.  

 
99 Umí zajistit přiměřenou míru osobní hygieny a hygieny při táboření, vaření, bydlení apod.  

 

Doplňkové kompetence (5 + 0)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
88 Za pomoci dostupných prostředků (mapa, GPS, internet, jízdní řád, dotaz u domorodců) umí najít cestu a spojení dopravními prostředky mezi dvěma libovolně zvolenými místy v ČR.  

 
89 Umí zvolit vhodnou trasu výpravy.  

 
90 Umí vybrat vhodné místo pro táboření. Místo pro přenocování na jednu noc i místo na třítýdenní tábor.

 
93 Umí zajistit přípravu letního tábora po technické a materiální stránce (vyhledání a zajištění tábořiště, vybavení, doprava, materiál, táborové stavby).  

 
94 Umí zajistit likvidaci tábora, zbourání staveb, úklid okolí, ošetření a uložení materiálu.  

 

8. Program

Povinné kompetence (5)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
206 Umí děti připravit na zvládání a řešení různých krizových a obtížných situací Klade před děti přiměřené překážky a pomáhá jim s jejich řešením (opak je, že před dětmi překážky odstraňuje)

 
214 Umí u dětí rozvíjet hodnoty, svědomí a duchovní život. Podporuje děti jako jedinečné morálně silné jedince.  

 
216 Ví, že je důležité děti vést k vytváření a prožívání hodnotných mezilidských vztahů a přátelství, umí pro to vytvořit v oddíle vhodné podmínky.  

 
226 Umí vést děti ke vnímání a uznání hodnoty přírody. Umí rozvíjet jejich vztah k přírodě. Osobní vztah a odpovědnost vůči přírodě. Příroda jako nenahraditelný zdroj poznání, poučení a setkávání se s opravdovostí. Příroda jako místo pro odpočinek a znovunabytí duševních sil.

 
227 Ví, jak vést děti k šetrnému chování k přírodě a jak toto chování zavádět do oddílové činnosti. Ví, proč je to důležité a umí to vysvětlit.

 

Doplňkové kompetence (8+8)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
19 Umí dobře nějaký obor skautské činnosti (táboření, znalost přírody, umění, …). Nejde o to mít detailní znalosti a dovednosti ve všech oborech, ale o to ovládat jeden obor dostatečně dobře, aby měl vůdce inspiraci pro program oddílu a zdroj autority vůči jeho členům.

 
172 Umí vybrat a zorganizovat hru. Zná zdroje her a aktivit (knihy, internet). Umí hru výchovně využít.  

 
203 Uvědomuje si, že jeho znalosti a dovednosti jsou příležitostí a prostředkem rozvoje oddílu, nikoli jeho cílem.  

 
212 Umí rozvíjet manuální zručnost a dovednosti dětí, umí pro tento účel připravit vhodné programy  

 
213 Ví, že je třeba děti naučit činnostem potřebným pro život v oddíle (např. sbalení batohu, postavení stanu, vaření, úklid, …), umí to děti vhodným způsobem naučit.  

 
218 Umí vést děti k odpovědnosti vůči společnosti.  

 
220 Umí vytvořit v oddíle nebo družinách demokratické prostředí, kde se děti podílejí na rozhodování a nesou za ně odpovědnost.  

 
221 Umí vést děti k porozumění demokratickým principům fungování společnosti (v oddíle, ve třídě, v obci, v Junáku, …) a dokáže je vést k aktivnímu podílu na demokratickém rozhodování přiměřenému jejich věku  

 
8 Ví, jak aplikovat získané vědomosti a dovednosti ze skautské činnosti v každodenním životě a naopak.  

 
173 Umí hru upravit a přizpůsobit výchovným cílům, kterých chce dosáhnout.  

 
200 Umí odpovědět na otázku „Kolik je to ještě kilometrů?“ Jde o dovednost motivovat děti k snášení určité míry nepohodlí a námahy. Vůdce by měl umět odpovědět na uvedenou otázku dětem různého věku.

 
204 Umí vést děti k tomu, aby měly ve svých věcech pořádek.  

 
205 Umí zjistit, co děti umí a co neumí, dokáže jim pomáhat v rozvíjení jejich schopností a dovedností  

?

 
209 Zná způsoby, jak vést děti k samostatné tvořivosti. Ví, proč a jak je samostatná tvořivost důležitá.  

 
224 Umí vést děti ke vnímání krásy a k jejímu porozumění. Ví, jak vést děti ke vnímání a poznávání cenných výtvorů lidské kultury.  

 
225 Ví, jak vést děti v oddíle ke vnímání krásy přírody. Přemýšlí, proč vést děti k vnímání krásy přírody. Jde o pochopení, že krásné je i to, co člověk nevytvořil, co existuje a vzniká bez jeho přičinění, co je na něm nezávislé atp.

 

9. Zdravověda

Doplňkové kompetence (5 + 0)

Č KOMPETENCE KOMENTÁŘ

V

O

P

PODPIS
17 Zná a dodržuje zásady zdravého životního stylu a tyto zásady uplatňuje v oddíle. Zdravé stravování, dostatečná tělesná aktivita, pravidelný denní režim, apod.

 
103 Má obecné znalosti a dovednosti potřebné pro poskytnutí včasné a účinné první pomoci.  

 
104 Prakticky ovládá umělé dýchání a nepřímou masáž srdce a další život zachraňující úkony.  

 
137 Ví, co to je hygiena práce, a dbá na její dodržování, aby co nejvíce snížil riziko nehod a zkratových jednání. Je si vědom toho, že nevyspalý a unavený vedoucí může udělat fatální chybu. Je si vědom i rizika alkoholu a dalších psychotropních látek. Dokáže odhadnout své možnosti a nenabírá si nezvládnutelné úkoly.

 
207 Umí naučit děti v oddíle poskytnout první pomoc a přivolat záchranku.